วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ
ชั้นม.1 > วันที่ 2 เมษายน 2565
ชั้นม.4 > วันที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประกาศรับสมัคร

แนวปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร​

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
http://data.mwk.ac.th/sas2565

5. ประกาศผลสอบ

จะมีการประกาศผลสอบคัดเลือก
ทางหน้าเว็บไซต์

2. พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร
เรียบร้อยแล้ว
ให้พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

6. กรอกใบมอบตัว

ระบบจะเปิดให้กรอกใบมอบตัว
เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ณ วันที่รับสมัคร

7. พิมพ์ใบมอบตัว
และพิมพ์ใบชำระเงิน

พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน
นำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4. สอบคัดเลือก

ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

8. รายงานตัว/มอบตัว

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว ใบเสร็จ

การกรอกข้อมูลการมอบตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัว, ใบชำระเงิน ออกจากระบบ
และนำมายื่นในวันมอบตัว ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ถาม-ตอบ

ตอบ : สมัครออนไลน์ไม่ต้องแนบไฟล์รูป แต่ให้พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว ในใบสมัคร

ตอบ :
1. กรณีที่นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการสมัคร สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ใหม่
2. หากนักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครไปแล้ว ให้ใช้ Username และ Password เป็นเลขบัตรปชช.ในการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

ตอบ : กรอกเลขบัตรประชาชน/ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลผู้ปกครอง/ข้อมูลสถานศึกษาเดิม/ระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูล จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบพิมพ์ใบสมัครได้

ตอบ : 
1. ใบสมัครตามรูปแบบของ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3 รูป)

หมายเหตุ : ข้อ 3,4 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
ข้อ 2-4 อย่างละ 1 ฉบับ

ตอบ :
เอาไว้สำหรับการแก้ไขข้อมูลการสมัครและทำการพิมพ์ใบสมัคร

ตอบ :
1. เตรียมบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน อาทิ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
ที่มีรูปถ่ายนักเรียนอย่างชัดเจน มายืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไม่นำเอกสารหลักฐานมาด้วย จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบ

ตอบ :
สมัครได้ แต่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด

ไม่มี ให้กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันและเวลาที่กำหนด

ตอบ :
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกต้องกรอกใบมอบตัวในระบบการรับสมัคร เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ชำระเงินสดได้ในวันมอบตัว

ไม่มี ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูลในระบบการมอบตัวออนไลน์ และพิมพ์ใบมอบตัวมายื่นในวันที่กำหนดเท่านั้น

สถิติผู้เยี่ยมชม