รับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร​

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
http://data.mwk.ac.th/sas

5. ประกาศผลสอบ

จะมีการประกาศผลสอบคัดเลือก
ทางหน้าเว็บไซต์

2. พิมพ์ใบสมัครและ
บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

6. กรอกใบมอบตัว

ระบบจะเปิดให้กรอกใบมอบตัว
เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ณ วันที่รับสมัคร

7. พิมพ์ใบมอบตัว
และพิมพ์ใบชำระเงิน

พิมพ์ใบมอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน
นำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4. สอบคัดเลือก

ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

8. รายงานตัว/มอบตัว

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว ใบเสร็จ

ถาม-ตอบ

ตอบ : สมัครออนไลน์ไม่ต้องแนบไฟล์รูป แต่ให้พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัคร

ตอบ :
1. กรณีที่นักเรียนยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการสมัคร สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ใหม่
2. หากนักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครไปแล้ว ให้ใช้ Username และ Password เป็นเลขบัตรปชช.ในการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

ตอบ : กรอกเลขบัตรประชาชน/ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลผู้ปกครอง/ข้อมูลสถานศึกษาเดิม/ระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูล จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบพิมพ์ใบสมัครได้

ตอบ : 
1. ใบสมัครตามรูปแบบของ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2 รูป)

หมายเหตุ : ข้อ 3,4 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
ข้อ 2-4 อย่างละ 1 ฉบับ

ตอบ :
เอาไว้สำหรับการแก้ไขข้อมูลการสมัครและทำการพิมพ์ใบสมัคร

ตอบ :
1. เตรียมบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียน อาทิ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้
ที่มีรูปถ่ายนักเรียนอย่างชัดเจน มายืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน หรือไม่นำเอกสารหลักฐานมาด้วย จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบ

ตอบ :
สมัครได้ แต่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด

มี แต่มีจำนวนจำกัด แต่ถ้าพิมพ์ใบสมัครที่กรอกมาเรียบร้อยแล้ว จะสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตอบ :
ยื่นค่ะ ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ได้ 3 ช่องทาง

1. ยื่นหลักฐานออนไลน์ผ่านระบบการรับสมัคร
(เอกสารต้องเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์เอกสาร)
(ระบบจะเปิดให้ยื่นวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563)
📝คู่มือการยื่นใบสมัคร
http://data.mwk.ac.th/sas/pdf/manual_submit.pdf
หรือ 2. ยื่นไปรษณีย์ ส่งถึง งานรับสมัครนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
(เอกสารต้องเป็นเอกสารสำเนาเท่านั้น และรับรองสำเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย)
หรือ 3. ยื่นหลักฐาน ณ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกต้องกรอกใบมอบตัวในระบบการรับสมัคร เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ชำระเงินสดได้ในวันมอบตัว

ไม่มีค่ะ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูลในระบบการมอบตัวออนไลน์ และพิมพ์ใบมอบตัวมายื่นในวันที่กำหนดเท่านั้น

  • แผนผังอาคารสถานที่
  • ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
    65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
    จังหวัดเชียงราย
  • 053-771645 ในวันเวลาราชการ
    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

สถิติผู้เยี่ยมชม