ADMISSION SCHEDULE

กำหนดการรับสมัคร

TEST SCHEDULE

ตารางสอบคัดเลือก

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ห้องเรียนปกติ

- เปิดระบบ กรอกข้อมูลการสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
- ปิดระบบ กรอกข้อมูลการสมัคร วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.

กรอกข้อมูลรายงานตัว/มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1
- เปิดระบบ กรอกข้อมูลใบมอบตัว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00น.
- ปิดระบบ กรอกข้อมูลใบมอบตัว วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 12.00น.

ห้องเรียนพิเศษ ม.4
- เปิดระบบ กรอกข้อมูลใบมอบตัว วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00น.
- ปิดระบบ กรอกข้อมูลใบมอบตัว วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 12.00น.

ตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตรวจสอบ
APPLICATION PROCESS

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

2. พิมพ์ใบสมัคร

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
นำมายื่นตามวันและเวลาที่กำหนด

3. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

4. สอบคัดเลือก

ตามวันและเวลาที่กำหนด

5. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

6. กรอกใบมอบตัว

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

7. พิมพ์ใบมอบตัว

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
นำมายื่นตามวันและเวลาที่กำหนด

8. รายงานตัว/มอบตัว

ตามวันและเวลาที่กำหนด

REGISTRATION

กรอกข้อมูลการสมัคร

สมัครห้องเรียนพิเศษ

ชั้นม.1 และ ม.4

คู่มือการกรอกใบมอบตัว

สมัครห้องเรียนปกติ

ชั้นม.1 และ ม.4
เปิดระบบวันที่ 4 มี.ค. 2567 เวลา 08.00น.

คู่มือสมัครเรียนห้องเรียนปกติ

ADMISSION ANNOUNCEMENT

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

BUILDING PLAN

แผนผังโรงเรียน