ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ปีการศึกษา 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กรอกใบสมัคร

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

2. พิมพ์ใบสมัคร

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
นำมายื่นตามวันและเวลาที่กำหนด

3. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

4. สอบคัดเลือก

ตามวันและเวลาที่กำหนด

5. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ทางเว็บไซต์ admission.mwk.ac.th

6. กรอกใบมอบตัว

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

7. พิมพ์ใบมอบตัว

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
นำมายื่นตามวันและเวลาที่กำหนด

8. รายงานตัว/มอบตัว

ตามวันและเวลาที่กำหนด

ข่าวประกาศ (NEWS)