ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2567

quata_report2567-3

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2567

pakad_m4quata2567