ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2567

pakad_m4quata2567