ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Enrichment Program of Science Mathematics and Technology : SMT) ประจำปีการศึกษา 2567

SMT1-1

ดาวน์โหลด