ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment: SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567

SMTE1

ดาวน์โหลด